esf_logo

Posílení finanční a organizační stability ESET‑HELP, o. s.,

poskytovatele sociálních služeb pro duševně nemocné v Praze

  • Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36331
  • Realizační období: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

Hlavními cíli projektu bylo provedení analýzy systému řízení a komunikace v organizaci, posouzení efektivnosti personálního rozložení, fundraisingových a PR aktivit a zavedení navržených změn do praxe.

Mezi aktivity vedoucí k tomuto cíli patřilo provedení analýzy pro úpravu řízení a vnitřní komunikace, expertní posouzení finanční situace, posouzení PR organizace a posouzení efektivnosti provozů tréninkové kavárny a Galerie Vážka (tréninkový obchod).

Bylo nezbytné, aby organizace v průběhu realizace jednotlivých aktivit spolupracovala s externími pracovníky. Mezi ně patřil odborník na strategické plánování, který spolu se všemi pracovníky ESET – HELP (včetně vedení) provedl podrobnou SWOT analýzu, ze které vyplynuly zcela konkrétní problémy k řešení a podněty pro strategický plán. Tato analýza určovala směr v průběhu celé realizace projektu pro všechny realizované aktivity. S výstupem analýzy byli seznámeni všichni pracovníci a dále byly diskutovány v rámci individuálních či skupinových setkání. Součástí úvodních diskusí s pracovníky byla identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců, zejména pro zlepšení systému řízení a zajištění dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje služeb. Hlavním výstupem SWOT analýzy a konzultací s externím odborníkem byl zpracovaný strategický plán na rok 2014 až 2017 v podobě, která odpovídá situaci organizace, koresponduje s potřebami klientů a zároveň kopíruje trendy v současné psychiatrické komunitní péči.

Externí odborník na strategické plánování se podílel i na posouzení finanční situace organizace spolu s fundraiserem, který byl zaměstnán v organizaci právě díky projektu. Ten se věnoval konkrétním činnostem, které přispívaly ke stabilitě organizace (mapování grantových možností, vypracování seznamu potencionálních dárců, podílení se na PR aktivitách aj.). Zároveň byla provedena analýza dosud realizovaných PR aktivit. Hlavním výstupem aktivity je zpracovaný fundraisingový plán, jehož součástí jsou doporučení pro zajištění vícezdrojového financování a celkově pro zajištění finanční stability organizace. ESET – HELP podnikl konkrétní kroky k tomu, aby se zvýšil podíl vlastních zdrojů např. prostřednictvím vzdělávacích kurzů a maximálně využíval grantových možností.

Jednou z klíčových aktivit bylo expertní posouzení PR organizace. Spolupráce s odborníkem na PR byla pro ESET – HELP zcela novou zkušeností a měla velký význam pro způsob přemýšlení o tom, jak má organizace působit navenek. Za hlavní přínos této aktivity považujeme zpracování grafických materiálů a grafického portfolia ESET – HELP. Nicméně jsme předpokládali, že cesta k vytvoření požadovaných materiálů bude kratší. Ukázalo se, že před započetím tvorby letáků aj. je nutné vyjasnění struktury organizace, poslání jednotlivých služeb apod. I přesto, že byl dodržen stanovený harmonogram projektu, současné úpravy ve struktuře organizace a tvorba PR materiálů celý proces zpomalily.

Součástí strategického plánu je i situace kolem provozů tréninkové kavárny a Galerie Vážka (tréninkový obchod). Ve spolupráci s experty byly posuzovány jednotlivé provozy s nutností specifického pohledu na kavárnu i obchod z důvodu současného poskytování sociální služby. V případě tréninkové kavárny je doporučen rozvoj a je reálné její udržení s tím, že organizaci celkově přináší vlastní zdroje příjmů. Oproti tomu v případě Galerie Vážka došlo po analýze k rozhodnutí, že její provoz bude omezen a následně dojde k transformaci služby. Reorganizace tohoto pracoviště je realizovatelná v průběhu dalšího roku maximálně dvou.

V průběhu projektu došlo k implementaci některých doporučení. Týkala se jak oblasti vnitřní komunikace a úpravy vnitřní struktury organizace, tak pořádání akcí pro širokou veřejnost s cílem zviditelnění problematiky, které se ESET – HELP věnuje. Viditelnou změnou byla změna identity organizace (nové logo…).

Celkově hodnotíme pozitivně výběr externích dodavatelů a spolupráci s nimi. Pro nový způsob přemýšlení nad dalším směřováním organizace byl pohled z vnějšího prostředí nezbytný. Osvědčilo se také zapojení všech pracovníků ESET – HELP do projektu.

 

 

 

projekty1

Inovace služeb sociální rehabilitace

V letech 2010 – 2012 byl realizován projekt Inovace služeb sociální rehabilitace.

ESET – HELP již 10 let spolupracuje s nizozemskou organizací Kwintes (dříve Vindicta), jež je již několik desítek let největším poskytovatelem služeb sociální rehabilitace duševně nemocných (vč. drogově závislých) v Nizozemí. Tato organizace má dlouhodobě ověřené postupy v oblasti sociálně rehabilitačních služeb ve vlastním prostředí nemocných a v jejich svépomocném zapojování. Pomocí přenosu dlouholetých zkušeností Kwintesu chceme inovovat a zkvalitnit naše rehabilitační postupy (zejména multiprofesní týmy, případové vedení, metody aktivizace a začleňování klientů), zdokonalit vyhodnocování služeb a zvýšit kvalifikaci pracovníků. S pomocí zahraničního partnera chceme vytvořit novou metodiku práce v sociální rehabilitaci a rozšířit ji mezi poskytovatele obdobných služeb v ČR. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

 

esf_logo

Rozvoj systému vzdělávání multidisciplinárních týmů ESET‑HELP, o.s.

V listopadu 2010 byl zahájen jeden a půlletý program systému vzdělávání pracovníků o.s. ESET‑HELP.

O.s. ESET‑HELP má již systém dalšího vzdělávání zaměstnanců zpracován – v průběhu posledních dvou let byly s jednotlivými zaměstnanci vytvořeny individuální vzdělávací plány. Tento dosavadní systém vzdělávání sleduje potřeby jednotlivých pracovníků vzhledem k jejich pracovnímu zařazení . – pozici a druhu služby, v níž pracují. Nereflektuje ale komplexně se měnící systém odborné práce s klienty, který ESET – HELP zavádí (tzv. multidisplinární týmy a case management – případové vedení). Pro tento systém, bohatý na nové a jinak formované postupy, je potřeba komplexního vzdělávání jak jednotlivých pracovníků, tak i týmu jako celku. Ucelený vzdělávací program pro tyto postupy není v současné době v ČR vypracován, jsou jen dílčí metodiky vzdělávání (case management). Proškolení ve specializačním vzdělávacím programu pro pracovníky multiprofesních týmů bude proto doprovázeno přípravou metodiky. Vypracovaný systém vzdělávání bude sloužit ve dvou rovinách:

  • zaměstnanci a tým EH budou proškoleni pro dobré plnění svých úkolů
  • pracovníci budou proškoleni i jako budoucí učitelé v této metodě (v uceleném programu vzdělávání)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita, magistrát hl.m. Prahy.

Další informace