KOMUNITNÍ TERÉNNÍ TÝM


Poslání služby

Jsme multidisciplinární tým specializovaný na podporu lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném prostředí. Naším posláním je přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů, posilovat jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, rozvíjet dovednosti a tím komplexně napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.

Komunitní terénní tým je zpravidla prvním kontaktním místem pro vstup do dalších sociálních i zdravotních služeb. Tým koordinuje tuto spolupráci a propojuje služby za účelem dosažení větší efektivity poskytované péče.

Zásady služby

Důstojnost                        Zachování důstojnosti, respektu a práva na soukromí.
Otevřenost                        Vzájemná důvěra, transparentnost a rovnocennost při spolupráci.
Individualita                      Individuální přístup ve vztahu ke klientovi.
Zotavení                            Aktivní účast klienta v procesu jeho zotavení. Rozvoj silných stránek.
Komplexnost                    Komplexnost v přístupu, situaci klienta řešíme jako jeden celek.
Pozitivní přístup               Podpora zdravého potenciálu klienta a zaměření na jeho silné stránky.
Podpora komunity          Zaměření na využívání možností a zdrojů podpory v blízkém okolí klienta.
Asertivita                           Proaktivní kontaktování klientů.

Komu je služba určena (cílová skupina)

 • Dospělí lidé (18 let a více) se závažným duševním onemocněním, primárně s diagnózou psychotického onemocnění (F2) a závažné afektivní poruchy (F3), event. se závažným neurotickým onemocněním (F4), nebo závažnou poruchou osobnosti (F6), a to včetně lidí s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti/škodlivého užívání návykových látek). Určující je výrazné funkční omezení.
 • Bydliště v regionu MČ Praha 10 (Strašnice, Záběhlice), Praha 11 (Háje) a Praha 15 (Hostivař).

Podmínky poskytnutí služby

 • Věk 18 a více let
 • Diagnostikované závažné duševní onemocnění či podezření na toto onemocnění (F2, F3, event. F4, F6 dle MKN‑10). Určující je výrazné funkční omezení, které závisí na důkladném posouzení.
 • V případě, že klient ještě nemá diagnostikováno některé z výše uvedených duševních onemocnění, tým ho může přesto kontaktovat a zajistit mu psychiatrické vyšetření u psychiatra týmu.
 • Absolvování vstupního vyšetření (zahrnuje šetření potřeb sociálního pracovníka a terénní psychiatrické sestry, psychiatrické vyšetření u psychiatra týmu/příjmového psychiatra).
  Lze v přirozeném prostředí klienta.
 • Tým proaktivně kontaktuje a motivuje ke spolupráci i osoby, které aktuálně motivaci nejeví, avšak z dosavadních zjištění (např. na základě doporučení ambulantního psychiatra, lůžkového zařízení, žádosti ze strany blízkých) vyplývá potřebnost potenciálnímu klientovi službu nabídnout a pomoci řešit jeho obtížnou situaci.
 • Pokles funkční kapacity klienta a s tím související potřeba dlouhodobé a komplexní podpory v základních životních oblastech.
 • Vhodné je písemné doporučení do služby od ambulantního psychiatra, není‑li již dotyčný pacientem Kliniky ESET.
 • Schopnost komunikace v českém nebo slovenském jazyce. Cizinci, kteří nenaplňují toto kritérium, si zajistí tlumočnické služby.

Komu služba není určena

 • Aktivní užívání návykových látek znemožňující dlouhodobou intenzivní spolupráci. V tomto případě je klientovi doporučena péče AT oddělení pro léčbu závislostí, které bude dále postupovat ve spolupráci s Komunitním terénním týmem.
 • Závažná porucha intelektu (těžká a hluboká mentální retardace).
  Lidé s touto diagnózou potřebují specifickou podporu, kterou tým nemůže poskytovat.
 • Organické duševní poruchy.V těchto případech je klientovi poskytnuto poradenství a podpora při výběru a kontaktování odpovídající služby, která je mimo specializaci týmu.

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

Náš tým má multidisciplinární složení, které kombinuje sociální a zdravotní přístup. Všichni sociální pracovníci a psychiatrické sestry týmu pracují formou case managementu a podporují klienty ve všech oblastech jejich života.
Po dobu spolupráce podporujeme klienty v dosahování větší samostatnosti v každodenním životě, posilujeme schopnosti klientů vedoucí k naplňování životních rolí a zajištění jejich potřeb.
Přímá péče je poskytována individuálně, komplexně a dlouhodobě v přirozeném prostředí klienta.
Schůzky s klienty probíhají zpravidla v jejich přirozeném prostředí (domácnost, jiné sociální či zdravotnické zařízení, park, úřad, atd.).
Ve snaze pomoci klientům opětovně získat místo v přirozené komunitě se zaměřujeme na aktivní přístup a rozvoj silných stránek. Netvoříme však paralelní služby k již existujícím službám v přirozeném prostředí. Umožňujeme klientům zapojení  se do procesu léčby a rehabilitace, což přispívá ke stabilizaci jejich zdravotního stavu.
Spolupracujeme rovněž s rodinou a okolím našich klientů. Příbuzní se také mohou podílet na naplnění cílů a v mnoha případech i zprostředkují první kontakt s naším týmem.
Často spolupracujeme i s lidmi, kteří nejsou motivovaní a opakovaně vypadávají ze služeb dostupné zdravotní a sociální péče, či podstupují opakované hospitalizace, nebo nemají dosud zkušenosti s psychiatrií.

Možnosti kontaktování a první setkání

 • Na službu se obrátí sám potenciální klient, nebo první kontakt zprostředkují jeho blízcí, opatrovník, či přátelé, pracovníci jiného sociálního či zdravotnického zařízení (většinou telefonicky, e‑mailem)
 • První osobní setkání probíhá za přítomnosti dvou pracovníků týmu a ideálně třetí osoby, která schůzku zprostředkovala. Schůzka se může uskutečnit v přirozeném prostředí klienta (v domácnosti, nebo jinde, kde se dotyčný cítí dobře), v prostředí třetí osoby, která klienta zná (ordinace ambulantního psychiatra, lůžkové psychiatrické zařízení, jiná sociální služba, úřad, kancelář opatrovníka,…), nebo v konzultačních prostorách týmu.
  Zájemce je seznámen s možnostmi podpory a pravidly služby.

Místo poskytování a provozní doba služby 

Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 – Chodov (kancelářské zázemí a konzultační prostor, kontaktní místo pro zájemce o službu)
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje (konzultační prostory)

Terénní provozní doba:
pondělí – pátek                  9:00 – 17:00 h
neděle                                 14:00 – 17:00 h (především telefonické konzultace pro klienty týmu, zajišťováno psychiatrickými sestrami týmu)

Ambulantní provozní doba:
úterý                                      9:00 – 17:00 h
středa                                  13:00 – 17:00 h
čtvrtek                                   9:00 – 13:00 h
Ambulantně může být služba po předchozí dohodě poskytnuta i mimo uvedenou ambulantní provozní dobu (v rámci provozní doby služby pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h).

Komunitní terénní tým je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

Leták služby

 

Za finanční podporu děkujeme: